ऊँचो चँवरो चौकुटो | Uncho chawro choukutto

तर्ज:

ऊँचो चँवरो चौकुटो, जठे जमना रो नीर मँगावो जी।
ऊँचो चँवरो चौकुटो, जठे जमना रो नीर मँगावो जी।

जठे ईसरदासजी सापड्या, बहू सावित्री ने गोर पुजावो जी – २
जठे कानीरामजी सापड्या, बहु गोरा ने गोर पुजावो जी – २

गोर पूजंता यूँ कैवे सायब, या जोडी इभ् छल राखो जी – २
या जोडी इभ् छल राखो जी, म्हारा चुडला रो राखी बांधवो जी – २

ऊँचो चँवरो चौकुटो, जठे जमना रो नीर मँगावो जी।
ऊँचो चँवरो चौकुटो, जठे जमना रो नीर मँगावो जी।

इस पेज को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *